Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Vehco integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Vehco och våra dotterbolag arbetar kontinuerligt med att förbättra skyddet för de personuppgifter vi behandlar i vår verksamhet. Vi tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och de användare som nyttjar våra tjänster som vi erbjuder via våra system. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Vehco används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och enligt de riktlinjer som gäller inom koncernen.

Personuppgiftsansvarig

Vehco är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling som sker i koncernen och respektive dotterbolag. I koncernen ingår följande bolag:

 • Vehco AB (Sverige, Finland, Italien)
 • Vehco Norge (filial till Vehco AB)
 • Vehco A/S (Danmark)
 • Vehco SAS (France)
 • Vehco GmbH (Germany)

Vad är personuppgifter och vad menas med behandling av dessa?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande människa. Exempel på personuppgifter är namn (om det är unikt), personnummer, postadress och e-postadress. Behandling av personuppgifter inkluderar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, bearbetning, registrering, sammanlänkning, spridning och lagring.

Vilka personuppgifter samlas in och när sker behandling av dem?

Vehco behandlar personuppgifter när:

 • vi tar emot beställningar av våra produkter
 • vi levererar och fakturerar våra produkter till kunder
 • vi marknadsför Vehco och våra produkter via e-postutskick (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via email), direktmarknadsföring, nyhetsbrev och i sociala medier
 • vi analyserar och grupperar personer efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Den profilerade informationen kan exempelvis användas i samband med marknadsföring via nyhetsbrev och via sociala medier
 • när kunder/intressenter anmäler sig till vår prenumerationstjänst för utskick m.m.
 • när vi träffar potentiella kunder i samband med marknadsföring och införsäljning av våra produkter och tjänster, exempelvis vis mässor, konferenser el liknande
 • någon söker en ledig tjänst eller anmäler sitt intresse för anställning hos oss
 • någon söker kontakt med oss i övrigt.

Nedan anges ett exempel på hur personuppgifter hanteras i samband med orderhantering

 

Vehco integritetspolicy

I de olika stegen ovan använder vi personuppgifter på följande sätt:

 1. I det här steget inkommer en order till oss som innehåller personuppgifter såsom e-postadress, namn på referensperson etc. Ett kundnummer skapas också för intern referens (om det inte finns sen tidigare).
 2. Vi ser efter om beställd vara finns i lager. Med förfrågningen medföljer kundnumret som referens.
 3. Om inte varan finns på lager så startar produktion av den. Under produktionen medföljer kundnumret som referens.
 4. För att kunna transportera varan till kunden används personuppgifter såsom referenspersonen hos beställande kund, utöver adressen.
 5. För att kunna fakturera kunden för beställd vara så används namn på referensperson, kundnummer och ordernummer. Om fakturan ska skickas via e-post så används även en e-postadress.


Personuppgifterna kopplade till ovan förlopp sparas i minst 7 år, då Bokföringslagen ställer detta krav.

 Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Linkedin) kan Vehco komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Registrerade uppgifter

När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.

Registrerade uppgifter vid rekrytering

I exemplet när någon söker en ledig tjänst hos, eller skickar en spontanansökan till
Vehco, registreras de uppgifter som personen valt att lämna. Vi avhåller oss från att registrera känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och hälsa. Om du själv lämnar sådan information så kommer vi som huvudregel att radera de uppgifterna om dig. Exempel på undantag från vår huvudregel är att du inför ett besök hos oss meddelar att du är allergiker och önskar viss kost – då förutsätter vi att du vill att vi registrerar de uppgifterna. Om inget annat överenskoms behåller vi uppgifterna 12 månader efter att rekryteringen avslutats.

Ändamålsenlig och laglig behandling av personuppgifter

Vehco behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och vi behandlar endast personuppgifter då det finns ett ändamål och en laglig grund. I exemplet ovan om allergier finns det ett s.k. berättigat intresse för behandlingen. Anledningen till att vi behåller personuppgifter i samband med rekrytering är att det förekommer att rekryteringsprocesser startas om och att det då gagnar bägge parter om uppgifterna finns tillgängliga en period efter att en eventuell rekrytering skett.  Efter perioden raderar Vehco samtliga personuppgifter som samlades in i samband med ansökan/rekryteringen. Om Vehco skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Bevarande och radering av personuppgifter

Vehco behåller personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. marknadsföra, sälja och tillhandahålla bolagets produkter och tjänster, sköta fakturering, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Finns det ett samtycke till att personuppgifter behandlas i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kund-leverantörsförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess att samtycket dras tillbaka.

Information om behandling

Du har rätt att få information (ett registerutdrag) om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Vehco. Vänligen skicka då in en skriftlig begäran till Personuppgiftsansvarig hos Vehco (Vehco Data Privacy Manager) till adressen nedan. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig så åtar sig Vehco att rätta uppgiften skyndsamt efter inkommen skriftlig begäran.

Notera att detta är en kostnadsfri tjänst 1 gång/år. Om en begäran om registerutdrag inkommer mer än en gång under kalenderåret så tar Vehco ut en administrativ avgift för att svara upp emot begäran.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vehco kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Vehcos räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Vehcos samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Vehcos räkning undertecknar alltid avtal med Vehco för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Vehco arbetar kontinuerligt med att förbättra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och övrig information mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Kontakt

 Vehco AB

att: Personuppgiftsansvarig

Falkenbergsgatan 3

412 85 Göteborg

T: +46 (0)31 64 51 00
dataprivacy@vehco.com

Märk kuvertet eller meddelandet med ”Att: Personuppgiftsansvarig”

Filer 
vehco_integritetspolicy_se.pdf

Fyll i nedan information för att ladda ner dokumentet

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system