Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Blogg

Transport och IT
2018-06-26 21:17

Registrera väntetider smidigt genom Geofence (geografiska områden)

Vissa Fleet Management-System, däribland Vehcos, har funktionen att kunna skapa virtuella geografiska områden på en karta. I Vehcos system heter denna funktion Geofence. Funktionen låter ert företag skapa områden i vilken form som helst på en karta. När ett fordon med Vehco åker in eller ut ur området registreras detta i systemet. Eftersom man själv bestämmer områdets storlek kan man räkna ut hur lång tid det ska ta från att fordonet åker in i det geografiska området till dess att fordonet lämnar området. Ofta placerar man ett sådant geografiskt område precis runt lastningsområdet hos kund. Det är då viktigt att ha en tydligt avsatt tid för lossning och lastning så att man kan bryta ut vad som är väntetid....

Relaterade inlägg

Transport och IT
2018-06-20 17:48

Det finns flera anledningar till att det är viktigt att skapa sig en uppfattning om sina förares väntetider. Till att börja med är insikter och kunskap om hur verksamheten fungerar alltid positivt. Många företag i branschen är medvetna om att de har väntetider, men ofta har de inte kvantifierat hur många timmar det faktiskt handlar om eller hur mycket de kostar företaget rent ekonomiskt. Det är först när man identifierar och kvantifierar sina väntetider som man kan göra något åt dem. I slutändan leder det till fler timmar för förarna på vägarna, istället för att stå stilla på ett lastningsområde.

...

Relaterade inlägg

Transport och IT
2018-06-12 14:37

Alla verksamma inom transport- och logistikbranschen är medvetna om vikten av att arbeta effektivt, avseende både tid och pengar. Att konstant behöva pressa marginalerna kan skapa frustration, inte minst om det känns som att man har gjort allt som är möjligt för att arbeta så effektivt som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att kontinuerligt utvärdera arbetssätt och verksamhetens delar för att fortsätta arbeta så smart och kostnadseffektivt som möjligt. I praktiken handlar det om att identifiera problem, analysera dessa och sedan åtgärda på bästa sätt.

...
Transport och IT
2018-05-18 07:02

Transportbolag står på tröskeln till en än mer omfattande digitalisering. Begrepp som Big Data, AI (Artificiell Intelligens) och Internet of Things (IoT) kommer att förekomma allt oftare inom branschen.

När det gäller Big Data kommer det att bli viktigt att lära sig att utnyttja de stora mängder data som kan genereras från ett FMS för att få fram kraftfulla beslutsunderlag. Företag som tidigt blir ”data drivna”, dvs som utnyttjar sin faktiska data och anpassar verksamheten efter den, kommer att ha ett stort försprång jämfört med de bolag som fattar beslut baserat på magkänsla. Ett exempel kan vara att automatiskt samla in data från verksamheten (t ex km-produktion, körbeteende, bränsleförbrukning, väntetid, tomkörning, orderstatistik) och generera avvikelserapporter där man kan...

Relaterade inlägg

IT-Strategi, Transport och IT
2017-03-20 14:51

Ekonomiska besparingar vid projekt inom Sparsam Körning beror till stor del på en smart kommunikationsstrategi inom företaget. Denna typ av projekt syftar på att ändra förarnas körsätt. Deras motivation är därför viktig. Det krävs därför positiv information som engagerar förarna för att möjliggöra att företagets mål uppnås.

Här är några tips för en lyckad ”kommunikationsstrategi”.

1. Definiera målen för er strategi för Sparsam Körning

Ert projekt för Sparsam Körning bör helst börja med en fas om förutsättningarna och analys.

Det är först och främst viktigt att reflektera över projektets mål. Är det en rent ekonomiskt ansats? Gäller det huvudsakligen att kontrollera driftskostnaderna och underhållet av fordonen? Eller gäller det att ta...

Relaterade inlägg

Transport och IT
2016-06-20 11:38

I vår artikelserie hur transportföretag kan effektivisera sin verksamhet med hjälp av IT skriver vi i denna artikel om hur man kan optimera förarnas kör- och vilotider och minimera administration av färdskrivarna. Inom området Kör- och vilotider gäller det att säkerställa att man som transportföretag hanterar filer från färdskrivaren och förarkortet enligt lagkraven. De legala filerna måste överföras från färdskrivare till central lagring på bestämt format i oskadat skick och de måste lagras minst 12 mån. Dessutom gäller det att göra det enkelt för förarna att proaktivt ha kontroll över sin kör- och vilotid så att de kan optimera sina körningar och när de planerar in tid för rast, dygnsvila och veckovila. I denna artikel utgår vi från att man använder digitala färdskrivare, dvs de som kom ut på marknaden från och med 2006.

Transport och IT
2016-04-14 06:17

I vår artikelserie hur transportföretag kan effektivisera sin verksamhet med hjälp av IT skriver vi nedan om fördelarna med att digitalisera hanteringen av köruppdrag. Dagens lastbilstransporter är bättre organiserade och mer effektiva än någonsin. Ändå uppstår fel. Misstag uppstår mellan transportledning, förare och slutkunder. Adresser blir fel, tider missuppfattas, referensnummer stämmer inte och det blir förseningar i alla led. Transportföretag lägger idag ned mycket arbete på hantering av order och uppdrag. Digital hantering av köruppdrag och transportorders eliminerar många misstag och korrigerar desto fler misstag när de väl uppstår. När föraren får all information direkt ut i fordonet hamnar rätt verktyg hos rätt person: hos personen som har störst möjlighet att lösa problemet. Chaufförerna uppskattar dessutom att få veta vad de skall köra nästkommande dag och de känner större trygghet och uppskattning. Den informationen är lättare att distribuera i ett digitalt system.

Transport och IT
2016-04-08 09:27

I vår artikelserie hur transportföretag kan effektivisera sin verksamhet med hjälp av IT skriver vi nedan om hur man genom att använda snabbmeddelanden via sitt mobildatasystem kan förbättra sin leveransförmåga och minska administrationen. Förare är inte annorlunda än andra människor. De gillar inte ständigt ringade telefoner och irriterande småärenden. I korthet handlar det om att ansluta förarna till medarbetarna på kontoret och kommunicera med ett effektivt och dedikerat system för snabbmeddelanden. Det blir en direkt tidsbesparing när bägge parter slipper att använda telefonlinjer, SMS mm.

Transport och IT
2016-03-23 15:00

I vår artikelserie hur transportföretag kan effektivisera sin verksamhet med hjälp av IT skriver vi nedan om hur man genom förändrade vanor och körbeteende kan åstadkomma stora besparingar. I många fall kan endast besparingarna från det förbättrade körbeteendet betala av hela investeringen i systemet på endast ett antal månader.

Transport och IT
2016-03-22 10:05

Positioneringslösningarna har förbättrats under de senaste åren. Detta medför att användandet av mobila lösningar har blivit allt viktigare i arbetslivet, vilket möjliggör positionering och spårning av förare eller fordon inom exempelvis Fleet Management (vagnparkshantering). Vilka är fördelarna med sådana lösningar? Låt oss titta på 7 goda skäl att använda en mobil applikation för att snabbt komma igång med de enklaste funktionerna inom Fleet Management (FMS).

Sidor

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system