Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Goda kommunikationsrutiner viktigt vid införande av Sparsam Körning

IT-Strategi
Transport och IT

Ekonomiska besparingar vid projekt inom Sparsam Körning beror till stor del på en smart kommunikationsstrategi inom företaget. Denna typ av projekt syftar på att ändra förarnas körsätt. Deras motivation är därför viktig. Det krävs därför positiv information som engagerar förarna för att möjliggöra att företagets mål uppnås.

Här är några tips för en lyckad ”kommunikationsstrategi”.

1. Definiera målen för er strategi för Sparsam Körning

Ert projekt för Sparsam Körning bör helst börja med en fas om förutsättningarna och analys.

Det är först och främst viktigt att reflektera över projektets mål. Är det en rent ekonomiskt ansats? Gäller det huvudsakligen att kontrollera driftskostnaderna och underhållet av fordonen? Eller gäller det att ta största hänsyn till miljön?  Vill ni utmärka er från konkurrenterna genom att framstå som ett grönt företag?

Svaret på denna fråga kommer att variera beroende på företag. Och din ledningsgrupp kommer förmodligen att välja ett upplägg baserat på många orsaker. Försäkra er i vilket fall som helst om att definiera era mål och deras rangordning i början av projektet. Är mitt huvudmål ekonomiskt eller miljöbaserat?

Målet låter er definiera era prioriteringar och deras rangordning under loppet av projektet och också förklara ställningstagande för era medarbetare. Tänk alltså på att förmedla dessa övergripande mål på ett klart sätt under införandet av Sparsam Körning.

2. Intern kommunikation av projektet Sparsam Körning innan dess lansering

Det är ofta bra att bereda marken. Utnyttja tiden innan lanseringen av Sparsam Körning till att konsultera de olika funktionerna på företaget. Undersök om det eventuellt finns motstånd till projektet eller om det krävs mer motivation. Engagera medarbetarna från början av projektet och rådgör med dem om målen, till exempel, för att få dem att aktivt delta och stötta projektet.

3. Upprätta en särskild planering för kommunikationen av Sparsam Körning

Upprätta en detaljerad planering för aktiviteter mot chefer, medarbetare, partners, pressen och kunder. Det kommer att försäkra regelbundenheten i er kommunikation och framgången av projektet. T.ex. kan ni bestämma att anslå resultaten för de bästa chaufförerna en gång i månaden i personalrummet, utvecklingen av CO2 emissionerna var 6:e månad i ert nyhetbrev eller dela ut ett symboliskt pris vid julfesten.

Oavsett kanal eller format på er kommunikation, det viktiga är att informera regelbundet och positivt, och vara noga med att ta med höjdpunkterna för att involvera alla era medarbetare.

4. Planera en tydlig lansering av projektet Sparsam Körning

Det behöver nödvändighetsvis inte ske med stor pompa och ståt, men det är viktigt att markera tillfället för lanseringen. Det gör att alla på företaget kan involveras och känna sig delaktiga. Utnyttja även tillfället till att informera pressen. Det är dock viktigt att medarbetarna informeras först. Om medarbetarna skulle få informationen om projektet Sparsam Körning först genom pressen skulle det kunna vara till skada.

Under lanseringen, är sättet för presentationen helt avgörande. Målet här är att hjälpa medarbetarna att förstå, övertyga dem om dess förtjänster och skapa en känsla av samhörighet. Tänk alltså att ge känsla för projektet. Här är det enkelt eftersom ni har definierat målen från början (som rekommenderat i vår första punkt). Ibland kan det vara praktiskt att ta fram en informationsfolder för projektet(ett namn, en logo och verktyg för kommunikationen) för att ert budskap blir väl förstått av medarbetarna.

 Tänk på att klart precisera omfattningen och genomförandet och klart kommunicera den förväntade rollen för varje avdelning. Håll en positiv ton speciellt vid presentationen av utbildningen av Sparsam Körning. Det är inte ett sätt att kompensera dåligt körsätt hos era chaufförer men att långsiktigt investera i var och en för att förbättra resultatet för företaget.  

5. Använd fakta baserad information för körbeteende och förbrukning

Under lanseringen och under projektets genomförande, stöd er på siffror. Det tillåter er att ha en neutral betraktelse av resultaten, att definiera målen exakt och att klart illustera utvecklingen för företaget. Delge, från staren, ett resultat med exakta värden på körbeteende, bränsleförbrukning, kostnader, CO2-emissioner och dessutom antal olyckor. Ange det på övergripande nivå men också på individuell nivå som tydligt anger indikatorerna och era förväntningar på varje chaufför. Stöd er på goda verktyg för uppföljning och analys så att era resultat blir obestridliga. Detta för oss till vår nästa punkt:

6. Att välja rätt programvara för Sparsam Körning

 Färdigheter i Sparsam Körning tillägnar man sig med tiden. Det är nödvändigt att kontinuerligt analysera resultaten för var och en och meddela resultaten för att uppnå långsiktiga resultat. Verktygen för uppföljning av körbeteende tillåter med hjälp av anslutning till CAN-bus att precis följa körparametrar som bortbromsad energi, hastiga inbromsningar, utrullning, nollgas, tomgång och överhastighet. Dessa indikatorer kan avläsas av transportledningen via en webapplikation eller direkt i fordonet på en läsplatta. Chauffören håller också ett öga på resultaten och kan utvärdera resultatet automatiskt och hålla sig motiverad.Programvaran ger er de underlag som ni behöver för att ta fram er strategi för Sparsam Körning. Den har den fördelen att den kan tillhandahålla attraktiva bilder och grafer, som ni omedelbart kan använda, för att illustera resultaten för den ena eller den andra.  

Det tillåter er också att kommunicera tydligt och förmedla resultaten neutralt till var och en. Ni kan ange i all enkelhet resultaten för körbeteendet, ni kommer direkt se vilka kriterier som orsakar mest problem för den ena och den andra chauffören. Ni individanpassar ert tillvägagångssätt och föreslår dem en passande utbildning.

 7. Engagera tack vare kommunikationen

 Ert mål är att engagera och motivera medarbetarna. Håll detta i huvudet när ni planerar varje steg i utbildningen. Tänk på att framhålla de goda resultaten! Detta kan utformas som en sammanställning över de chaufförer som gjort de största framstegen och som anslås i fikarummet, i ett nyhetsbrev eller varför inte genom ett internt vandringspris över flera månader som belöning för de bästa chaufförerna.

Varje informationstillfälle bör sporra era medarbetare till extra insatser och varför inte uppmuntra tävling mellan olika grupper. Det kan motivera dem att göra ännu bättre, att jämföra deras resultat med kollegornas eller be dem uppmärksamma ett speciellt nyckeltal.

8. Favorisera delaktighet mellan de anställda.  

För att involvera era anställda är tydlig kommunikation, som kommer uppifrån, inte alltid tillräcklig. Försäkra er om att det finns tillfällen för informationsutbyte mellan era anställda. Bilda gärna grupper där det finns en ”Champinjon” som kan stötta de övriga i gruppen.

Era kommunikationsåtgärder bör således inte bara rikta sig till chaufförerna utan också till samtliga anställda. Detta kan skapa ett gemytligt klimat runt detta företagsprojekt där alla anställda ges möjlighet att gratulera en chaufför för sin fina placering i Sparsam Körning tävlingen till exempel. Tävlingarna är en god källa till konkurens mellan chaufförer. Nya enkla interna kommunikationssystem som ”chats” eller sociala medier på företaget tillåter er likaså att skapa ett utbyte mellan kollegor. På så sätt kan de kommunicera på ett enkelt sätt och hålla kontakt under långa pass på vägen.

 9. Förbli koherent med företagsklimatet

Om huvudmålet, som presenterats för era anställda, är att skydda miljön, försäkra er om att det inom företaget, inte finns några motstridiga beteenden till denna hållning. Hur övertyga de anställda, om de konstaterar att det inte finns en enkel sortering av avfall eller om deras chefer kör fordon som släpper ut onödigt mycket avgaser? Kommunikationen till cheferna och transportledare måste också vara genomtänkt. Det är viktigt att övertyga dem att tillvägagångssättet är välgrundat för att få dem att föregå med gott exempel. Det är en nyckelfaktor för framgång ty medarbetarna kopierar deras beteende. Om detta inte uppmuntrar dem i genomförandet, eller om de får för korta leveranstider som omöjliggör en lugn körning, kan ni inte förvänta er planerat resultat.

Sammanfattningsvis, koherens, engagemang, samverkan, de goda verktygen liksom en bra förberedelse är väsentliga delar för att lyckas med er kommunikationsstrategi av ert genomförande av Sparsam Körning. Denna effektiva internkommunikation kommer att vara ”limmet” i ert projekt och tillåta er att tillförsäkra långsiktiga och goda resultat.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system