Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Följ upp verksamheten effektivt med automatiskt genererade nyckeltal

IT-Strategi

I vår artikelserie hur transportföretag kan effektivisera sin verksamhet med hjälp av IT skriver vi i denna artikel om hur nyckeltal kan användas för uppföljning och korrigerande åtgärder. Transportbranschen beskrivs ibland som en fabrik där alla maskiner är utspridda över en stad, en region, ett land eller en kontinent. Att få fram nyckeltal under sådana förhållanden kan verka svårt. Sofistikerade FMS tar inte bara helhetsgrepp om all mätbar data. De kan även samköra data. Många företag gör misstaget att de använder för många nyckeltal och att de tvingas lägga mycket tid på att ta fram nyckeltalen istället för att analysera dem och vidta åtgärder vid behov. Vehcos erfarenhet är att 5-8 nyckeltal brukar vara lagom på övergripande nivå. Sen kan respektive avdelning givetvis följa upp sin verksamhet med mer detaljerade tal. 

Många nyckeltal härrör området bränsleförbrukning. Ett väl fungerade FMS ger korrekt information om referensnivåer för en typ av lastbil eller för hela företaget.  Det tar fram prestandanivåer för en enskild förare eller för en grupp förare. Inom området servicehastighet tar ett FMS fram information om graden av leveranser på rätt plats, i rätt tid med rätt varor. Inom området lönsamhet kan dagens FMS mäta även förbisedda parametrar, såsom andelen motorväg på en färdrutt eller kostnader för vägavgifter.

Praktikfall: Hur EA Åkeri använder nyckeltal för att följa upp sin verksamhet

EA Åkeri i Skara kör kyl- och frystransporter över hela Sverige. 2009 införde de ett FMS som direkt gav stora besparingar i bränslekostnader. Man tog då beslutet att slå samman fem tunga kostnadsposter i ett index. Besparingarna kom förarna till godo i en bonus som delas ut två gånger per år. 

De fem kostnadsposterna var:

 • Bränsleförbrukning
 • Överhastighet
 • Skador på vagnsparken i förhållande till omsättning
 • Skador på gods i förhållande till omsättning
 • Förlust av tomma pallar.

Ytterligare en stor besparing gjordes när EA Åkeri började strukturera upp förarnas tidsrapportering, berättar VD Stefan Nyman:

”Vi hade en traditionell stämpelklocka tidigare. När man kom hit, stämplade man in, satte sig och snackade och tog kanske en kaffe. Men den lönegrundande tiden började när fordonet kom in, när man började köra. Det är i bilen man stämplar in. När vi började jämföra förarnas tidsrapporter med data från färdskrivarna, tog vi bort massa dötid. Och där har vi sparat in mer pengar än på minskad bränsleförbrukning.”

Informationsarbetet med förare och medarbetare pågår hela tiden och efter sju år med ett FMS som mäter nyckeltal har stora summor sparats in. 

Exempel på nyckeltal

Ingen transportflotta är den andra lik. Därför bör ditt FMS vara konfigurerbart och flexibelt, så att man kan definiera sina nyckeltal i det lilla och det stora. Nedan ges exempel på en mängd nyckeltal som används inom transportindustrin.

 • Antal avgångar
 • Snitt ppl/dag
 • Antal utlejda transporter
 • Antal inhyrd bemanning snitt/dag
 • Pallskuld
 • Reparerade fel
 • Punktering
 • Totalt antal fel
 • Överhastighet
 • Förbrukning l/100km
 • Antal orderrader                                    
 • Outnyttjad lastkapacitet i procent. (Percent of truckload capacity utilized.)
 • Tomma mil. (Procent av transporterna mätt i mil som körs utan gods.)
 • Kostnad för skadat gods i procent av totala transportkostnader.
 • Oskadat gods i procent efter transport.
 • Fordonets faktiska aktiva tid i procent av fordonets planerade aktiva tid.
 • Kvantitet av en given vara per last/körning/frakt.
 • Icke debiterbara transporter (prover eller bonus) i procent av totala transportkostnaden.
 • Snittintäkt av frakt per ton-mil.
 • Extraavgifter i procent av totala fraktvikten.
 • Lastbils interna inaktiva tid. (Tid från att en lastbil anländer till den egna anläggningen tills att den är i drift med en order.)
 • Antal lastbilar per order. 
 • Genomsnittligt antalet stopp på en slinga
 • Bränslemängd per paket / kolli / emballage.
 • Fraktat ton per kilometer.
 • Bränsleförbrukning per ton / km.
 • Transportkvalitet. (Antalet transporter som faktiskt anlände i tid jämfört med målsättningen.)
 • Bränslekostnad per ton / km.
 • Verkställda begäran av chartrade transporter i procent.
 • Växthusgasutsläpp per kilometer.
 • Order med skadad last / produkter / föremål i procent.
 • Fraktkostnad per fraktad enhet. (Totala fraktkostnaden delat med antalet enheter under en given tidsperiod.)
 • Punktliga lastningar / upphämtningar (Antalet punktliga lastningar / upphämtningar i procent av total antalet lastningar / upphämtningar.)
 • Punktliga lossningar / leveranser. (Antalet punktliga lossningar / leveranser i procent av total antalet lossningar / leveranser.)
 • Skador i procent av den totala lastgenomströmningen.
 • Transporttid (Genomsnittlig tid från att en last lämnar den egna anläggningen / lastplatsen tills att last anländer på avlastningsplatsen.)
 • Genomsnittligt växthusgasutsläpp per fordon.
 • Felfrekvens för fraktorder. (Antalet korrekta fraktorder dividerat med totala antalet fraktorder under en given period.)
 • Procent av order / gods som anländer till rätt plats.

Fördelar med automatiska rapporter för nyckeltal

Naturligvis är det en stor fördel och nästan en förutsättning att nyckeltalen kan samlas in och sammanställas automatiskt så att tid kan läggas på analys istället för insamling. Via regelbundna och automatiserade rapporter och sk dashboards kan informationen distribueras till rätt mottagare i organisationen. Detta ger en mängd fördelar, bl and annat 

 • Automatisk uppdatering av nyckeltal
 • Egendefinierade nyckeltal skickas automatiskt till rätt personer vid fördefinierade tidpunkter
 • Möjlighet att samköra nyckeltal och skapa bonusprogram
 • Upptäcker och identifierar dolda kostnader
 • Uppföljning i rätt tid

 Hur gå till väga?

Låt ditt FMS ta fram och leverera automatiska rapporter till dig. Få bättre överblick över nyckeltal rörande servicehastighet, lönsamhet och bränsleförbrukning mm. Ha information till tillhands för att göra djupanalyser inom kritiska områden. Använd nyckeltal som underlag för bonusprogram åt förare och personal.  

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system