Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Arbeta smartare med Kör- och vilotider

IT-Strategi

Kör- och vilotider: branschens spelregler

Transportbranschen är, som alla verksamma i den vet, reglerad på många sätt. Ett område som är särskilt hårt reglerat både nationellt och på EU-nivå är förares kör- och vilotider. Reglerna kan uppfattas som komplicerade, vilket ofta leder till att överträdelser och misstag inträffar. Bryter man mot EU:s regler för kör- och vilotider straffas transportföretaget med sanktioner, oftast i form av avgifter.
Transportföretag kan dock minska antalet regelöverträdelser genom att effektivisera arbetssätt, utbilda personal och investera i passande systemstöd. I denna artikel kommer vi att kort förklara området kör- och vilotider för att sedan gå igenom hur man som transportföretag kan arbeta proaktivt för att undvika regelöverträdelser och sanktionsavgifter.

Kör- och vilotider Vehco

Kör- och vilotidsreglerna i korthet

Körtid

Förarens dagliga körtid får vara högst 9 timmar, vilken kan förlängas två gånger
i veckan till högst 10 timmar. En vecka pågår från kl 00:00 måndag till kl 24:00
söndag. Den maximala körtiden för en vecka är 56 timmar och för två på varandra
följande veckor 90 timmar.

Rast
Förarens maximala kontinuerliga körtid är 4,5 timmar, varefter en 45-minuters
rast måste tas. Denna rast kan delas upp i två delar. Den första delen måste då
vara minst 15 minuter och den andra delen minst 30 minuter.

Dygnsvila
En normal dygnsvila om 11 timmar skall tas ut inom en 24-timmarsperiod från att
föraren påbörjade arbetsperioden. Denna dygnsvila kan bytas ut mot en delad
dygnsvila om 3+9 timmar där den långa perioden avslutar 24-timmarsperioden.

Veckovila
Efter högst 6 x 24 timmar efter föregående veckovila måste föraren påbörja en
ny veckovila. En normal veckovila är minst 45 timmar. Den kan reduceras till 24
timmar och skall då kompenseras genom att föraren tar ut motsvarande timmar.
Under två på varandra följande veckor ska föraren ta minst två normala veckovilor,
eller en normal veckovila och en reducerad veckovila.

Hantering av data
Vid en kontroll ska föraren kunna visa upp information om sina aktiviteter innevarande
dag och föregående 28 kalenderdagar. Om föraren har förnyat sitt förarkort
under de 28 dagarna ska båda korten visas upp.
Transportföretaget ska kopiera alla uppgifter från färdskrivarna och förarkorten
regelbundet. Kopieringen av uppgifter från färdskrivararna ska ske senast inom 90
dagar och uppgifterna från förarkorten senast inom 28 dagar från registrering av
uppgiften. Alla uppgifter, diagramblad och utskrifter ska sparas i minst ett år.

Vehco erbjuder system för att minska risken för överträdelser av kör- och vilotidsreglerna

Hur uppstår regelöverträdelser? 

Trots tydliga regler och sanktioner vid överträdelser misslyckas företag ibland att följa reglerna. Många av de regelöverträdelser som inträffar kan undvikas. Vanliga fel är att förare kör för länge mellan raster eller arbetar
för många timmar under en arbetsvecka. Ett annat vanligt problem är att företaget inte samlar in och lagrar kördatan på rätt sätt. Alla transportföretag är olika och vet givetvis bäst själva vilka områden kring kör- och vilotider som behöver förbättras. I den här artikeln kommer vi beröra flera olika typer av regelöverträdelser och hur man kan arbeta aktivt för att undvika dessa.

Mycket att förlora på regelöverträdelser

EU:s förordning nämner många regler kring kör- och vilotider. I förordningen

finns dock inte mycket att läsa om påföljder vid regelbrott. Trots att
reglerna är bestämda på EU-nivå bestäms sanktionerna för regelbrott på
nationell nivå. Man kan läsa att alla medlemsstater bestämmer vilka
sanktioner som ska gälla, men förordningen bestämmer att sanktionerna ska
vara “… effektiva, proportionella, avskräckande och icke-diskriminerande.”
I de flesta länder innebär detta ekonomiska sanktioner i form av avgifter
som transportföretaget blir tvungna att betala. För mer allvarliga regelbrott
kan dock andra typer av sanktioner bli aktuella. Om man är osäker på vilka
påföljder som är aktuella i ens land kan man alltid kontakta myndigheterna.

Vehco erbjuder system för att minska risken för överträdelser av kör- och vilotidsreglerna

Dyrt att göra fel

Ett svenskt åkeri blev år 2013 dömda att betala en avgift på 1 482 000 kr. Tack vare

takbeloppet på 200 000 kr behövde dock transportföretaget inte betala hela beloppet.
Anledningen till det höga bötesbeloppet var brott mot kör- och vilotidsreglerna. Företaget
gjorde sig då skyldiga till mer än 500 överträdelser inom loppet av två månader. I samband
med incidenten svarade företagets ägare till en tidning att de kontinuerligt arbetar med
att utbilda sina förare, men att det är mycket att hålla reda på som förare.
Ett modernt systemstöd skulle ha stöttat förarna och potentiellt lett till färre eller inga
regelöverträdelser. Detta exempel visar på vikten av att ha förare som förstår hur viktigt
det är att följa reglerna. År 2018 höjdes också takbeloppet i Sverige från 200 000 kr till
800 000 kr, vilket innebär att samma överträdelser idag skulle bli väsentligt dyrare.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system