Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Nästa Webinar 26 mars kl 14

Så lyckas du med ditt projekt inom Fleet Management

Anmäl er här!

Blogg

IT-Strategi
2019-03-20 16:40

Vad är företagets nuvarande och framtida behov?

En bra kvalificering av behoven i företaget, som genomförs med användarnas krav i åtanke, kommer att göra det mer sannolikt att projektet blir framgångsrikt. Att kopiera den nuvarande lösningen eller använda en standardprogramvara kan bli frustrerande. Nu när du förstår hur din organisation fungerar, tack vare din analysfas, formalisera företagets behov exakt. Kom ihåg att det är din lösning som måste anpassa sig till företagets verklighet och inte tvärtom. Vilken information behöver dina transportledare och förare? Vilka egenskaper i systemet krävs? Är du överhopad av data? Är det en av dina kunder som vill att du ska använda en specifik applikation?...

IT-Strategi, Transport och IT
2019-02-13 15:28

Genomför en nulägesanalys för att ta reda på behoven för ditt telematiklsystem

I centrum för transportföretagets verksamhet ger ett system för hantering av fordonsflottan och förarna en bra möjlighet för att förbättra produktiviteten, arbetsuppgifterna och lönsamheten. I början av projektet är det klokt att göra en nulägesanalys av marknaden, den interna systemmiljön, nuvarande system, användarnas åsikter och vilka verktyg som kollegorna använder i övrigt.

Marknaden

Är du inte helt nöjd med din nuvarande telematiklösning? Innan beslut tas att byta ut systemet kan det vara fördelaktigt att göra en liten analys av marknaden. Analysen kommer att hjälpa dig att identifiera olika aktörer.Ni kan då i god tid kontakta dem och objektivt bedöma...

Transport och IT
2019-02-07 21:37

Tips 1: Utse en dedikerad projektledare till ditt projekt inom Fleet Management!

I centrum för transportföretagets verksamhet är ett system för hantering av fordonsflottan och förarna en bra möjlighet för att förbättra produktiviteten, arbetsuppgifterna och lönsamheten. Först och främst är det en fråga om att ändra vanor och rutiner hos de anställda
vid företaget. Motstånd mot förändring är vanligt och det gäller därför att sälja in idén och förankra den hos medarbetarna för att säkerställa en snabb avkastning på investeringen. Projektets tekniska och utspridda karaktär, i fordon och inom företaget i stort, komplicerar projektets natur. FMS integreras ofta med transportbolagets övriga ledningssystem, såsom exempelvis system för...

Transport och IT
2018-12-07 06:40

På bara några månader har det svenska transportföretaget Götene Kyltransporter (GKT) gjort stora förbättringar inom Sparsam Körning. Imponerad av bolagets starka resultat, har vi gjort en intervju med föraren Mattias Vilgfors, som nu arbetar som projektledare för att förbättra körbeteendet hos GKT.

...

Relaterade inlägg

Transport och IT
2018-12-07 06:30

Många regelöverträdelser kan härledas till små enkla misstag. Det kan bero på individer utan tillgång till rätt arbetsverktyg, otydliga arbetssätt, okunskap eller andra faktorer som har med organisation, kompetens eller systemstöd att göra. Att ta reda på varför problem uppstår är det första steget i att försäkra sig om att de inte uppstår igen. Detta kan man göra genom att samla in och analysera datan från förarna och fordonen. För att göra detta effektivt behövs systemstöd. Först när man har sammanställt datan, analyserat, hittat orsaken till överträdelserna och implementerat bättre arbetssätt kan man vara säker på att ha minimerat risken för nya överträdelser.

...

Relaterade inlägg

Transport och IT
2018-12-05 15:47

Förarna har störst kontroll över sina körtider

Förarna är de som har mest kontroll över kör- och vilotiderna och det är transportföretagets ansvar att utbilda och hjälpa sina anställda. Förarna behöver coachas kontinuerligt och meddelas eventuella regeländringar. Sanningen är dock att outbildade förare är en återkommande anledning till regelöverträdelser. Att få alla förare införstådda med vikten av att följa reglerna, och konsekvenserna om företaget bryter mot dem, är något som alla transportföretag behöver ta i beaktning.

...

Relaterade inlägg

IT-Strategi
2018-11-16 06:24

Kör- och vilotider: branschens spelregler

Transportbranschen är, som alla verksamma i den vet, reglerad på många sätt. Ett område som är särskilt hårt reglerat både nationellt och på EU-nivå är förares kör- och vilotider. Reglerna kan uppfattas som komplicerade, vilket ofta leder till att överträdelser och misstag inträffar. Bryter man mot EU:s regler för kör- och vilotider straffas transportföretaget med sanktioner, oftast i form av avgifter.
Transportföretag kan dock minska antalet regelöverträdelser genom att effektivisera arbetssätt, utbilda personal och investera i passande systemstöd. I denna artikel kommer vi att kort förklara området kör- och vilotider för att sedan gå igenom hur man som transportföretag kan arbeta proaktivt för att undvika regelöverträdelser...

Relaterade inlägg

IT-Strategi, Transport och IT
2018-11-16 05:54

Att utnyttja Fleet Management-Systemens funktioner kan reducera väntetiderna kraftigt. Däremot kan inte teknik göra allt. Anledningen till att väntetider är ett problem för företag i branschen är att det kostar mycket pengar och försämrar leveransprecisionen. Företag som Vehco har varit kontakt med berättar att man fakturerar kunden för en del av väntetiderna, men slår man ut samtliga väntetider på en månad är det en stor del som man inte fakturerar. Antingen är kunden inte villig att betala eller så blir man bara delvis ersatt för väntetiden.

...

Relaterade inlägg

Transport och IT
2018-07-07 08:16

Det finns många olika anledningar till att föraren behöver vänta innan lastning eller lossning av gods kan ske. I en undersökning som Vehco gjorde visade det sig att en av de vanligaste orsakerna till att väntetider uppstår är att kunden inte är förberedd på att föraren anländer. Väntetiden kan inträffa genom köbildning eller att personal som ska ta emot transporten inte finns på plats.

Transport och IT
2018-07-04 07:03

Digitaliseringen har på senare år förändrat många företag inom transport- och logistikbranschen och deras sätt att arbeta. Men teknikutvecklingen
sker i olika takt och företag har kommit olika långt i sin digitala resa. Fraktsedlar är en del av verksamheten som genomgår en digital förändring.
I nordiska länder har utvecklingen kommit längre än i övriga Europa. Digitala fraktsedlar har stora fördelar jämfört med sin fysiska motsvarighet.
Den mest självklara skillnaden är att fysiska papperslappar kan tappas bort, gå sönder och kräver manuell överföring till datorsystem.
Att gå över till digitala fraktsedlar gör det också enklare att hantera väntetider. Idag förlitar sig många åkerier fortfarande på att föraren antecknar
eventuell väntetid med...

Sidor

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system